Cambridge ESOL

ESOL – egzaminy z angielskiego

W Polsce (tak jak w większości państw europejskich) dużą popularnością cieszą się egzaminy CAMBRIDGE ESOL. Przeprowadzane są one przez British Council na różnych poziomach zaawansowania. Może do nich przystąpić każdy, dla kogo językiem ojczystym nie jest język angielski. Pośród wielu egzaminów oferowanych przez Cambridge największą popularnością cieszą się egzaminy w skrócie nazywane: First Certificate, Advanced i Proficiency.

Na każdą część egzaminu należy stawić się:

 • punktualnie,
 • z dowodem tożsamości, w którym znajduje się fotografia,
 • z zawiadomieniem o terminach,
 • z długopisem, gumką i ołówkiem
 • Kandydat dokonuje zapisu zgłaszając się osobiście do wybranego Centrum Egzaminacyjnego lub deleguje upoważnioną przez siebie osobę (słuchacze Progresu zapisują się w szkole).
 • Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na około trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej:
 • zapisy na egzaminy przeprowadzane w maju i w czerwcu trwają przez dwa tygodnie i są przeprowadzane na przełomie lutego i marca
 • zapisy na egzaminy przeprowadzane w listopadzie i w grudniu trwają dwa tygodnie i są przeprowadzane w drugiej połowie września
 • Zapisy w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE odbywają się jednego dnia na około 7 tygodni przed egzaminem. Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.
 • Aby zapisać się na egzamin należy w terminie spełnić trzy poniższe wymagania:
 • Pobrać z Centrum Egzaminacyjnego (słuchacze Progresu robią to w szkole) odpowiedni blankiet pocztowo-bankowy z numerem konta, na które należy wnosić opłaty za egzamin.
 • Wnieść odpowiednią opłatę w urzędzie pocztowym lub banku.
 • Wrócić do ośrodka z dowodem wpłaty i dokonać rejestracji.
 • Zapisani kandydaci zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu otrzymują na około 3 tygodnie przed egzaminem.
 • Osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnych udogodnień powinny zgłosić swoje potrzeby przedstawicielowi ośrodka przed dokonaniem wpłaty. Wymagane dokumenty z tym związane powinny być złożone podczas rejestracji.
 • Po dokonaniu rejestracji nie jest możliwy zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego poziomu egzaminu na inny.
 • Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne terminy (tj. na następne sesje).
 • Zapisani kandydaci zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu otrzymują pocztą na około 3 tygodnie przed egzaminem.
 • Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu.
 • Osoby, które nie mogą z przyczyn zdrowotnych wziąć udziału w części słuchowej lub ustnej w wyznaczonym terminie, proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z ośrodkiem egzaminacyjnym.

Osobom nieobecnym na pisemnej części egzaminu z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot opłaty (około 50%). Podania o częściowy zwrot opłaty zawierające dokładny adres kandydata oraz numer egzaminacyjny poparte zwolnieniem lekarskim wystawionym na formularzu pobranym z ośrodka egzaminacyjnego powinny być składane w macierzystym ośrodku egzaminacyjnym do dwóch tygodni od daty egzaminu pisemnego. Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje żadna refundacja.

 • Egzaminy oceniane są w Cambridge. Nie ma żadnej możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Podawany wynik jest wynikiem całego egzaminu.
 • Nie ma możliwości sprawdzenia ile punktów kandydat uzyskał z poszczególnych części.
 • Wyniki egzaminów są rozsyłane po około dwóch miesiącach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej.
 • Informacje o wynikach udzielane są wyłącznie kandydatom za okazaniem dowodu tożsamości. Informacje telefoniczne nie są udzielane.
 • Reklamacje wyników należy zgłaszać do ośrodka egzaminacyjnego w ciągu miesiąca od daty otrzymania wyników.
 • Świadectwa odbiera się w dniach i godzinach wyznaczonych przez British Council po około trzech miesiącach od daty zakończenia sesji (słuchacze Progresu mogą odbierać wyniki w szkole).

Informacje ogólne

Jeden z najbardziej popularnych na świecie certyfikatów międzynarodowych, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
FCE jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
Przygotowanie do FCEwymaga ok. 600-650 godzin nauki.
Certyfikat FCEjest ważny bezterminowo.

FCEodbywa się w Polsce trzy razy w roku: w marcu, czerwcu i grudniu.

Egzamin

Egzamin składa się z 5 części zwanych „PAPERS”:

PAPER 1 (Reading) – czytanie ze zrozumieniem; trwa 1 godzinę 15 minut ( 40 punktów)
Część ta składa się z 4 części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu ?multiple choice? (wybór jednej odpowiedzi z kilku możliwych), wypełnianie luk w tekście lub dopasowanie właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera 350-700 słów. Występują tu następujące rodzaje tekstów: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty.

PAPER 2 (Writing) – pisanie; trwa 1 godzinę 30 minut (40 punktów)
Pisanie dzieli się na dwie części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać od 120 do 180 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o lektury (które nie są obowiązkowe).

PAPER 3 (English in Use) – zastosowanie struktur językowych; trwa 1 godzinę 15 minut (40 punktów)
Ten komponent egzaminu składa się z 5 części. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z podanych możliwości, transformację zdań, korektę błędów, słowotwórstwo.

PAPER 4 (Listening) – rozumienie ze słuchu; trwa 40 minut (40 punktów)
Słuchanie składa się z 4 części. Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Nagrani rozmówcy używają różnych akcentów, mogą być również cudzoziemcami mówiącymi po angielsku. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, audycje radiowe, wykłady, komunikaty, przemówienia itp.

PAPER 5 (Speaking) – rozmowa; trwa 14 minut (40 punktów)
Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ustna składa się z czterech części. W pierwszej części kandydaci rozmawiają ze sobą o swojej rodzine, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat

Skala ocen

FCE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie negatywne D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60%-65% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Za każdą część egzaminu można otrzymać procentowo taką samą ilość punktów, maksymalnie 20% całości. Część ustna egzaminu FCEoceniana jest w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge, stąd okres oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 miesiąca od zakończenia sesji. Po około 6 tygodniach od otrzymania wyników kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty.

Informacje ogólne

CAE jest międzynarodowym, uznawanym na całym świecie egzaminem, potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
CAE jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
CAE jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikowujących się nauczycieli.
CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki.
Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

CAE odbywa się w Polsce trzy razy w roku: w marcu, czerwcu i grudniu.

Egzamin

Egzamin składa się z 5 części zwanych „PAPERS”:

PAPER 1 (Reading) – czytanie ze zrozumieniem; trwa 1 godzina 15 minut ( 40 punktów)
Część ta składa się z 4 zadań. Kandydat otrzymuje do cichego przeczytania 4 różnego typu teksty. Każdy z występujących w tej części tekstów zawiera ok. 650-750 słów. Wykorzystane są tu tesksty o charakterze opisowym i narracyjnym, materiały informacyjne, opinie, komentarze, poradniki, urywki literackie, eseje i artykuły prasowe. Zrozumienie przeczytanych tekstów sprawdzane jest m.in. wybraniem przez kandydata jednej odpowiedzi z kilku możliwości (zadania typu ?multiple choice?), wypełnianiem luk w tekście lub dopasowaniem właściwej odpowiedzi.

PAPER 2 (Writing) – pisanie; trwa 2 godziny (40 punktów)
Pisanie dzieli się na dwie części – kandydaci mają napisać dwa wypracowania (mogą to być, w zależności od instrukcji: listy urzędowe i prywatne, sprawozdania, zawiadomienia, notatki, raporty, instrukcje, wskazówki, recenzje i artykuły prasowe itp.). W pierwszej części zdający wykonują jedno (lub więcej) obowiązkowe zadania, w drugiej wybierają jeden z 4 proponowanych tematów wypracowań. Każde wypracowanie powinno zawierać nie więcej niż 250 słów. W CAE nie ma zestawu obowiązkowych lektur do egzaminu pisemnego. Przy ocenianiu zwraca się uwagę na to, czy wypracowanie jest zgodne z tematem, oceniana jest także poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa oraz styl.

PAPER 3 (English in Use) – zastosowanie struktur językowych; trwa 1 godzina 30 minut (40 punktów)
Ten komponent egzaminu składa się z 6 części połączonych w 3 sekcje. Na wykonanie każdego zadania (sekcji) przeznaczone jest pół godziny. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z podanych możliwości, transformację zdań, korektę błędów, słowotwórstwo, zmianę stylu (rejestru) tekstu, uzupełnianie luk w tekście całymi frazami lub zdaniami.

PAPER 4 (Listening) – rozumienie ze słuchu; trwa 45 minut (40 punktów)
Słuchanie składa się z 4 części. Tekst w części 2 odtwarzany jest tylko raz, w pozostałych częściach dwukrotnie. Nagrani rozmówcy używają różnych akcentów, mogą być również cudzoziemcami mówiącymi po angielsku. Zadania obejmują wypełnianie formularza (multiple choice) lub dopasowanie właściwej odpowiedzi (multiple matching). Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, audycje radiowe, wykłady, komunikaty, przemówienia itp.

PAPER 5 (Speaking) – rozmowa; trwa 14 minut (40 punktów)
Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ustna składa się z czterech części. W pierwszej części kandydaci rozmawiają ze sobą o swojej rodzine, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.

Skala ocen

ACE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie negatywne D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Za każdą część egzaminu można otrzymać procentowo taką samą ilość punktów, maksymalnie 20% całości. Część ustna egzaminu ACEoceniana jest w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge, stąd okres oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 miesiąca od zakończenia sesji. Po około 6 tygodniach od otrzymania wyników kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty.

Informacje Ogólne

CPE jest międzynarodowym, uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej.
CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
CPE jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.
CPE jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
CPE jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikowujących się nauczycieli.
CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

CPEodbywa się w Polsce trzy razy w roku: w marcu, czerwcu i grudniu.

Egzamin

Egzamin składa się z 5 części zwanych „PAPERS”:

PAPER 1 (Reading) – czytanie ze zrozumieniem; trwa 1 godzina ( 40 punktów)
Czytanie składa się z 2 części. Część A zawiera 25 pytań typu ?multiple choice? (wybór jednej odpowiedzi z 4 możliwych) opracowanych w celu sprawdzenia słownictwa i wiadomości gramatycznych. Część B to 15 pytań również typu ?multiple choice? opartych na 3 lub więcej tekstach.

PAPER 2 (Writing) – pisanie; trwa 2 godziny (40 punktów)
W tej części zdający piszą wypracowania na 2 z 5 możliwych tematów. Każde wypracowanie powinno liczyć od 300 do 350 słów. Występują tu następujące rodzaje wypracowań: listy oficjalne i nieformalne, sprawozdania, artykuły, rozprawki, teksty opisowe lub w formie narracji. Jeden z pięciu tematów sformułowany jest w oparciu o trzy pozycje z literatury.
Zestaw lektur na czerwiec i grudzień 2002 jest następujący:
– The Accidental Tourist ? Anne Tyler
– The Day of the Triffids ? John Wyndham
– Our Man in Havana ? Graham Green

PAPER 3 (English in Use) – zastosowanie struktur językowych; trwa 2 godziny (40 punktów)
Ten komponent egzaminu składa się z 6 części połączonych w 2 sekcje. Zadania w sekcji 1 obejmują wypełnianie luk w tekście pojedynczymi słowami lub frazami, transformację zdań, przeformułowanie fraz przy zachowaniu znaczenia. Sekcja 2 to zadanie sprawdzające rozumienie tekstu czytanego. Należy tu odpowiedzieć na 12 do 15 krótkich pytań związanych z podanym tekstem oraz dokonać streszczenia (ok. 80 słów).

PAPER 4 (Listening – rozumienie ze słuchu; trwa 40 minut (40 punktów)
Słuchanie składa się z 3 lub 4 części. Nagrania każdej części 2 odtwarzane są dwukrotnie. Nagrani rozmówcy używają różnych akcentów, mogą być również cudzoziemcami mówiącymi po angielsku. Zadania obejmują wypełnianie formularza (multiple choice) lub dopasowanie właściwej odpowiedzi (multiple matching), uzupełnianie zdań, pytania typu prawda/fałsz.
Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wywiady radiowe, pogadanki i wykłądy, komunikaty, nieformalne rozmowy itp.

PAPER 5 (Speaking) – rozmowa; trwa 14 minut (40 punktów)
Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ustna składa się z czterech części. W pierwszej części kandydaci rozmawiają ze sobą o swojej rodzine, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.

Skala ocen

CPE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie negatywne D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Za każdą część egzaminu można otrzymać procentowo taką samą ilość punktów, maksymalnie 20% całości. Część ustna egzaminu CPE oceniana jest w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge, stąd okres oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 miesiąca od zakończenia sesji. Po około 6 tygodniach od otrzymania wyników kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Sindicate